Znak obce

Heřmanoměstecko


 Na podzim roku 2016 proběhla v naší obci anketa, zda mají místní občané zájem o kanalizaci.Ankety se zúčastnili občané z 118 čísel popisných pro bylo 107, proti 9 z toho jsou 4 vlastníci domovních ČOV, nezaškrtl 1. Dne 8.12.2016 zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo usnesením č. 90/2016 pořízení projektové dokumentace kanalizace pro územní řízení.

Následně bylo vypsáno vyzývací výběrové řízení a zastupitelstvo jednomyslně schválilo dne 4.10.2017 usnesením 25/2017 vítěze výběrového řízení firmu Multuaqua s.r.o.


V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení s názvem „ Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce“.Jedná se o výstavbu oddílné splaškové kanalizace, která bude veškeré splaškové odpadní vody odvádět do města Heřmanův Městec s likvidací odpadních vod na ČOV Heřmanův Městec.Vzhledem ke konfiguraci terénu je zde navržen systém gravitační splaškové kanalizace, systém tlakové kanalizace s vedlejšími řady a tlakové přípojky. Vedlejší tlakové řady i tlakové přípojky jsou ukončeny vystrojenou domovní čerpací stanicí.

V obci jsou navrženy dvě čerpací stanice o průměru 2,5m, kam jsou veškeré odpaní vody z obce svedeny a následně odváděny výtlakem (čerpány) do navržené gravitační kanalizace s napojením na kanalizační systém města Heřmanův Městec.


V příohách naleznete situační schéma Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce


Soubory ke stažení:
C.2_CELKOVA_SITUACE_2000_malé.pdf - velikost 379kB.
C.3.1_KOORDINAČNÍ_SITUACE_malé.pdf - velikost 1013kB.
C.3.2_KOORDINAČNÍ_SITUACE_malé.pdf - velikost 684kB.
C.3.3_KOORDINAČNÍ_SITUACE_malé.pdf - velikost 772kB.

  • Zveřejněno: 06.01.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět