Znak obce

Heřmanoměstecko


 Informace voličům o době a místu konání I. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v obci Kostelec u Heřmanova Městce

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

I N F O R M U J I      V O L I Č E,

že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

dne 12. ledna 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hodin
a dne 13. ledna 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hodin.

Místem konání voleb

• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost se sídlem v Kostelci u Heřmanova Městce čp. 64, 538 03 Heřmanův Městec, budova OÚ, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce, v Tasovicích
a místní části Dolní Kostelec

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději 3 dny před dnem konání I. kola volby, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti


Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě trvalého svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

V Kostelci u Heřmanova Městce dne 28. 12. 2017


Vyvěšeno dne: 28. 12. 2017 Podpis: ……………….
Ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě
s veřejným přístupem na úřední desce OÚ.
Sejmuto dne: ……………… Zodpovídá: ……………

 


  • Zveřejněno: 28.12.2017   Staženo: 14.01.2018Zpět