Znak obce

Heřmanoměstecko


          Obec Kostelec u Heřmanova Městce leží na silnici III. třídy Heřmanùv Městec - Prachovice, na železniční trati Přelouč - Prachovice, vzdálena  asi 3 km od Heřmanova Městce . Administrativně ke Kostelci přísluší též ZSJ Tasovice.  Současný počet obyvatel činí 305.

            První písemná zmínka o Kostelci u Heřmanova Městce je z roku 1 257. Na návrší nad vsí stávala tvrz obehnaná vysokými valy a příkopy. V současné době zde stojí pùvodní románský kostel sv. Petra a Pavla. Dnešní podoba je gotická z  2. pol. 14.stol. Okolo kostela je  hřbitov, jehož součástí je též barokní márnice. Ve druhé pol. 19. stol. byla v Kostelci otevřena obecná škola, jejíž činnost byla ukončena v r. 1960. Obcí protéká potok Podolka, na kterém v minulosti pracovalo několik mlýnù. 

           Vzhledem k výhodné krajinné poloze prochází obcí turistická stezka z Heřmanova Městce do Vápenného Podolu a dále do Seče. Turisticky zajímavá je urbanistická podoba sídla s dominantou kostela v zeleném masivu kopce. K rekreačním účelùm slouží nový rybník u Vyžic. Dùležitá je též dobrá dostupnost rekreačního areálu Konopáč, který nabízí možnost propojit tyto lokality do sportovně rekreačního areálu.

           Většina obyvatel vyjíždí za prací do Heřmanova Městce, Chrudimi, Pardubic a Prachovic. Občanskou vybavenost zajišťuje pouze místní hospoda se společenským sálem.

          Na katastru obce jsou rozsáhlé armádní sklady PHM. Kromě toho je v obci několik podnikatelských subjektù (elektro, zemní práce + autodoprava, lesnické práce, stavební firma, dvě truhláčské firmy..). V obci je též bývalý zemědělský areál  v současnosti využívaný jako garáže, dílny a sklady. Vzhledem k satelitnímu charakteru obce se neuvažuje s vymezováním nových ploch výrobního charakteru s vyjímkou bývalého vojenského útvaru, který je v současnosti v majetku obce s možností prodeje nebo pronájmu.  Z těchto všech skutečností vyplývá, že prioritou rozvoje obce bude především cestovní ruch a satelitní bydlení v kvalitním přírodním prostředí.


  • Zveřejněno: 14.01.2008   Staženo: 00.00.0000Zpět