Znak obce

Heřmanoměstecko


 P O Z V Á N K A
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná v úterý od 20.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Program:
1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4. Schválení Záměru 34/2017 - kanalizace
5. Schválení – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek
6. Schválení Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.: 953/83/2017
7.Schválení Záměru 33/2017 – pronájem nebytových prostor p. Koreček
8. Schválení Smlouvy pronájem nebytových prostor p. Koreček
9. Schválení Záměru 32/2017 – pronájem nebytových prostor p. Lustyk
10. Schválení Smlouvy pronájem nebytových prostor p. Lustyk
11. Schválení Záměru 35/2017 – Dodatek č. 1/2018 k smlouvě č. 1/2012 o odvozu odpadu v obci Kostelec u Heřmanova Městce ze dne 16.12.2011
12. Schválení Dodatku č. 1/2018 k smlouvě č. 1/2012 o odvozu odpadu v obci Kostelec u Heřmanova Městce ze dne 16.12.2011                                                                                                                13.Schválení Záměru 30/2017 -Smlouva o zřízení budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distibuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NM)                                                                       14. Schválení Smlouva o zřízení budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distibuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NM)
15.Různé
16. Diskuze

Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 19.12.2017 Sejmuto dne: 2.1.2018
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem .


  • Zveřejněno: 19.12.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět