Znak obce

Heřmanoměstecko


 Infokanál obce

Jedná se o zasílání důležitých informací na registrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS) určeno pro vlastníky nemovitosti v obci Kostelec u Heřmanova Městce. Pro každé číslo popisné je možno registrovat pouze jedno telefonní číslo. Tato služba je zcela zdarma, dobrovolná a je jen na Vás, zda máte zájem se dozvědět důležité informace ohledně obce Kostelec u Heřmanova Městce.

Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejich orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat formou písemného podání prokazatelně doručeného na adresu OÚ (osobně,do datové schránky obce nebo doporučenou zásilkou)

1. Pomocí SMS – napište SMS, prosím ve tvaru dle Vašeho bydliště:
REGISTRUJ_JMENO_PRIJMENI_KOSTELEC_CISLOPOPISNE
nebo
REGISTRUJ_JMENO_PRIJMENI_TASOVICE_CISLOPOPISNE

- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 469 696 342 Pozn. Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy

 2. osobně na obecním úřadě v úřední hodiny úterý 18-20hod

 

Vážení spoluobčané

dovolte, abychom Vás informovali o změnách týkajících se Vámi využívanéslužby SMS InfoKanál.

Tyto změny souvisejí s přijetím nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dálejen „GDPR“), jehož účinnost nastane dne 25. 5. 2018.Aby služba SMS InfoKanál naší  obce byla v souladu s GDPR je nutný informovaný souhlas.

Služba je určena pro občany Kostelec u Heřmanova Městce ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně doručeného na adresu OÚ (osobně,do datové schránky obce nebo doporučenou zásilkou) Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat místostarostku Evu Jirákovou tel.: 602 577 662 nebo POVĚŘENEC PRO VÝKON GDPR: MAS Železnohorský region, z.s., Kateřina Korejtková, e-mail: vn.konzult@gmail.com <mailto:vn.konzult@gmail.com> . Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., na: Ing. Roman Schwanzer, místopředseda představenstva, roman.schwanzer@konzulta.cz, +420 541 128 400
 


  • Zveřejněno: 02.01.2016   Staženo: 00.00.0000Zpět