Znak obce

Heřmanoměstecko


Povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 sb. (dle standardu isvs)

1. Oficiální název:
Obec Kostelec u Heřmanova Městce

2. Dùvod a zpùsob založení základní pùsobnost obce ve vztahu k občanùm

Právní subjektivita obce Kostelec u Heřmanova Městce je dána zákonem zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisù.

3. Organizační struktura 
Knihovna,Hasiči
4. Kontaktní spojení adresa:

Obecní úřad, Kostelec u Heřmanova Městce 64, 53803 Heřmanùv Městec
telefon: +420 469 696 342
fax: +420 469 696 342
www: www.kostelec-u-hm.cz
e-mail: kostelec@mybox.cz                                                               datová schránka: mrza4w7
Starostka: Eva Jiráková tel.:602 577 662                                         Místostarosta: Ing. Lubomír Jankovský tel.: 603 314 534


5. Platby:

Případné platby mùžete poukázat: KB H. Městec  č.ú.: 11920531/0100

6. IČO:

00654728

7. DIČ:
neuvádí se

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce 

viz,www.kostelec-u-hm.cz/urad/rozpocet/novinky/kat-rozp

9. Žádosti o informace

vyřizuje obecní úřad viz. www.kostelec-u-hm.cz/urad/prijem-zadosti/clanek/id-1110

10. Příjem a podání žádostí

  • osobně :úřední hodiny - úterý - 18:00 - 20:00 hod.
  • Telefonické podání: pevná linka - 469 696 342
  • Poštou na adresu Obecní úřad Kostelec u Heřmanova Městce                                             Kostelec u Heřmanova Městce 64                                                538 03  Heřmanův Městec
  • Elektronicky na e-mail: kostelec@mybox.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
  • Elektronicky datovou schránkou: mrza4w7

11.Opravné prostředky - viz.www.kostelec-u-hm.cz/urad/prijem-zadosti/clanek/id-1110

12. Formuláře


13. Návody pro řešení nejrùznějších životních situací

portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Nejdùležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

17. Seznam organizací

 


  • Zveřejněno: 19.09.2006   Staženo: 00.00.0000Zpět