Znak obce

Heřmanoměstecko


Sociální dávky...

Sociální dávky pro občany vyřizuje Chrudim, Sociální odbor, telefon spojovatelka: 469 657 111

Nové doklady...

nový občanský prùkaz:
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze vydat i občanovi mladšímu 15 let, a to na žádost zákonného zástupce, po předložení rodného listu dítěte a po uhrazení správního poplatku ve výši 50 Kč. Platnost tohoto průkazu pak je 5 let a umožňuje dítěti v rámci Evropské unie na tento doklad cestovat.

Lhůta pro vydáni občanského průkazu je 30 dnů, Je však umožněno vydavat občanské průkazy za správní poplatek v kratšich lhůtách, a to v pracovnich dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovnich dnů.Občanské průkazy v kratšich lhůtách  vydávají nejen obecni úřady obci s rozšiienou působnosti (v hl.m. Praze úřady městských části Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra,
 

Kontakty pro další informace

tel.: 469 657 220    e-mail: monika.duskova2@chrudim-city.cz
tel.: 469 657 230    e-mail: vendula.prochazkova@chrudim-city.cz
tel.: 469 657 221    e-mail: jana.salamonova@chrudim-city.cz
tel.: 469 657 222    e-mail: vera.sarova@chrudim-city.cz
tel.: 469 657 231    e-mail: hana.sidelarova@chrudim-city.cz
tel.: 469 657 232    e-mail: iva.wurstova@chrudim-city.cz


nový řidičský průkaz:
Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. Je to doklad o tom, že jsem držitelem určitého řidičského oprávnění. Pokud o řidičské oprávnění přijdete (zákaz řízení, nezpůsobilost apod.), průkaz sám o sobě Vás neopravňuje řídit
tel.:469 657 520 - 523,  email.:doprava @chrudim-city.cz


nový cestovní doklad:
Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod. Cestovním dokladem občan prokazuje svoje jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu. Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa, přičemž dobu platnosti stanovenou na cestovním dokladu nelze prodloužit.

DRUHY CESTOVNÍCH PASŮ ČESKÉ REPUBLIKY:

1. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (pas vínové barvy) se vydává ve lhůtě do 30 dnů občanům:
- ve věku do 15 let s dobou platnosti 5 let, po uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč,
- ve věku nad 15 let s dobou platnosti 10 let, po uhrazení správního poplatku ve výši 600 Kč.
2. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů (tzv. "blesk" zelené barvy) se vydává ve lhůtě do 15 dnů, přičemž tuto lhůtu je možné podle faktických možností úřadu zkrátit. Pas se vydává:
- všem občanům s dobou platnosti 6 měsíců,
- za tento pas občan do 15 let zaplatí správní poplatek ve výši 1 000 Kč a občan nad 15 let uhradí 1 500 Kč,
- k vydání tohoto pasu je nutné předložit 2 fotografie občana.

Správní poplatky můžete uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Chrudim.

KONTAKTY PRO DALŠÍ INFORMACE
Tel.: 469 657 220   e-mail: monika.duskova2@chrudim-city.cz
Tel: 469 657 230    e-mail: vendula.prochazkova@chrudim-city.cz
Tel.: 469 657 221   e-mail: jana.salamonova@chrudim-city.cz
Tel.: 469 657 222   e-mail: vera.sarova@chrudim-city.cz
Tel.: 469 657 231   e-mail: hana.sidelarova@chrudim-city.cz
Tel.: 469 657 232   e-mail: iva.wurstova@chrudim-city.cz
 

Postavit si...

drobná stavba, stavební povolení, územní rozhodnutí aj.
vyřizuje Městský úřad Heřmanùv Městec, Stavební úřad 

vedoucí odboru: tel. 464 603 514

 

Pečovatelskou službu

Jedná se o terénní sociální službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.Umožňuje uživatelům sociální služby setrvávat v jejich přirozeném domácím prostředí.

Bližší informace popř. zařízení pečovatelské služby - Eva Jiráková tel.: 602 577 662

Občanská poradna

Poskytuje zdarma rady a informace zejména v oblastech sociální problematiky, pracovně-právních vztahů, bydlení, rodinné problematiky, mezilidských vztahů, s korespondencí včetně podkladů pro soudní řízení.

kontakt - Bc. Hana Petrusová tel.:731 619 782

                Ing. Miroslav Svozil tel.: 469 319 700  

               email.:  op.chrudim@tiscali.cz


  • Zveřejněno: 13.08.2006   Staženo: 00.00.0000Zpět