Znak obce

Heřmanoměstecko


 Žádosti o informace

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

úterý - 18:00 - 20:00 hod.

Telefonické podání: pevná linka - 469 696 342
Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu : kostelec@mybox.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřmanova Městce 64, 538 03 p. Heřmanův Městec
Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

ůterý - 18:00 - 20:00 hod.

Telefonické podání: pevná linka - 469 696 342 
Poštou na adresu Obecní úřad Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřmanova Městce 64, 538 03 p. Heřmanův Městec
Elektronicky na e-mail: kostelec@mybox.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 

V případě, že je žádost podána písemně , musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena,
jaká konkrétní informace je požadována,
kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost je žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na Obecním úřad
Poštou na adresu Obecní úřad Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřmanova Městce 64, 538 03 p. Heřmanův Městec
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:

obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.


  • Zveřejněno: 06.01.2016   Staženo:  Zpět