Znak obce

Heřmanoměstecko


P O Z V Á N K A


na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná v úterý 17.5.2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4. Schválení Záměru 13/2018 – koupě pozemku parc. č. 1785, 1786, 1790,1788/2 v katastrálním území Heřmanův Městec
5. Schválení – Kupní smlouva - koupě pozemku parc. č. 1785, 1786, 1790,1788/2 v katastrálním území Heřmanův Městec
6. Schválení Záměru 14/2018 – schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
8. Schválení Návrhu závěrečného účtu za rok 2017
9. Schválení Účetní závěrky za rok 2017
10. Schválení Rozpočtového opatření č.3
11. Schválení Záměru 15/2018 – Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 7DHM180034
12.Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 7DHM180034
13.Projednání žádosti o prodloužení nájmu.
14.Různé
15. Diskuze


Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 30.4.2018 Sejmuto dne: 17.5.2018
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem .
 


  • Zveřejněno: 30.04.2018   Staženo: 24.05.2018Zpět