Znak obce

Heřmanoměstecko


 P O Z V Á N K A


na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná v pondělí 26.3.2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.


Program:
1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4. Schválení Záměru 1/2018 – Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 19.12.2017
5. Schválení Dodatku č. 1/2018 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 19.12.2017
6. Zpráva o inventarizaci za rok 2017
7. Rozpočtové opatření č.1/2018
8. Rozpočtové opatření č.2/2018
9. Schválení Záměru 2/2018 – Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim
10. Schválení Smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim
11. Schválení Záměru 3/2018 - Smlouvy o dílo – Regio, projektový ateliér, s.r.o.- Pořízení studie „Lokalita Z2“Obce Kostelec u H.M.
12.Schválení Smlouvy o dílo – Regio, projektový ateliér, s.r.o.- Pořízení studie „Lokalita Z2“Obce Kostelec u H.M.
13. Schválení Záměru 4/2018 - Smlouvy o dílo – Regio, projektový ateliér, s.r.o.- Změna v územním plánu Obce Kostelec u Heřmanova Městce
14.Schválení Smlouvy o dílo – Regio, projektový ateliér, s.r.o.- Změna v územním plánu Obce Kostelec u Heřmanova Městce
15. Schválení Záměru 5/2018 – Smlouva o zpracování osobních údajů
16. Schválení Smlouvy o zpracování osobních údajů
17. Schválení Záměru 6/2018 – Smlouva o bezúplatném převodu majetku – pozemková parcela č. 100/1 v k.ú. Kostelec u H.M.
18.Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu majetku Č.j.UZVM/OHU/837/2018 – HPUM
19. Schválení Záměru 7/2018 – Smlouva o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv
20. Schválení Smlouvy o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv
21.Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Kostelec u Heřmanova Městce – Svaz tělesně postižených v ČR,z.s.
22. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 647metrů čtverečních – p. Mádlo
23.Žádost o dotaci – Domov pro seniory, U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec
24. Schválení Záměru 8/2018 – Smlouva o vzájemném užívání pozemku
25. Schválení Smlouvy o vzájemném užívání pozemku
26.Schválení Záměru 9/2018 – Smlouva o bezúplatném převodu doménového jména
27. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu doménového jména
28.Schválení Záměru 10/2018 – Kupní smlouva - parc.č. 546/6 v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce
29.Schválení Kupní smlouvy - parc.č. 546/6 v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce
30. Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Heřmanova Městce č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
31.Různé
32. Diskuze


Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 19.3.2018 Sejmuto dne: 26.3.2018
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem .

 


  • Zveřejněno: 19.03.2018   Staženo: 00.00.0000Zpět