Znak obce

Heřmanoměstecko


  Z Á M Ě R  O B C E

 34/2017
Obce Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek, které se týkají akce Kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce . kde jsou dotčeny tyto pozemky p.p.č v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce- st. 33,st. 36,904/3,91,89,86/3,st. 38,88,52/1,st. 45,52/2,st. 44,57/1,41/2,40/2,st. 42,st. 145,634/8,840,642/3,st. 31,st. 29,st. 126,98/3,589/4,st. 54,st. 53,902/6,148/3,148/1,150/1,st. 13,102/3,105,925/1,st. 149,st. 150,st. 151,st. 152,587/7,5/3,st. 106,st. 148,923/11,122/3,st. 123,63,64/2,53/6,53/9,st.1,290/1,827,287/2,st. 158,276/9,276/6,274/2,276/10,183/4,329/2,924,921,17/1,826/1,826/6,1171,1172,1174,1173,2156/1,1166/1,546/3,100/1,667/13
,2147,2148,329/7,329/8,322,497/17,499/2,448/13,497/20,329/4,448/2,546/4.

V Kostelci u H. Městce dne 15.12.. 2017

 

Eva Jiráková
místostarostka

 

Vyvěšeno: 15.12. 2017
Sejmuto: 2.1. 2018

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě.

Podpis: …………………….

 


  • Zveřejněno: 15.12.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět