Znak obce

Heřmanoměstecko


 Z Á M Ě R O B C E
Kostelec u Heřmanova Městce č. 1/2018

Uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 19. 12. 2017

Obec Kostelec u Heřmanova Městce je vlastníkem objektu
ve voj. areálu na st. p.č. 232 - Kuchyně a jídelna.

St. p. č. je zapsaná na LV 10001 – obec Kostelec u Heřmanova Městce, k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce.


O Dodatek č. 1 k předmětné nájemní smlouvě požádal původní nájemce, se kterým byla smlouva ze dne 19. 12. 2017 uzavřena. Cena nájmu se uzavřením dodatku nemění.

Pronájem bude běžet od schválení.


V Kostelci u H. Městce dne 2. 3. 2018

 

Ing. Jankovský Lubomír
starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 6. 3. 2018 Podpis: ……………………..

Sejmuto: …………….. 2018
Ve stejném termínu vyvěšeno v elektronické podobě.

Zodpovídá: Ing. Jankovský Podpis: …………………….


  • Zveřejněno: 06.03.2018   Staženo: 10.04.2018Zpět